Two New African Proverbs

Two New African Proverbs

Two New African Proverbs:

1. The same people who place their knee on your neck will also be the first to ask “Why can’t you breathe?”

2. The same people who are causing your sadness will also be the first to ask “Why can’t you laugh?”

(Adapted from the Yoruba proverb, “Ẹ́ni tí ó bá sọ ni di olóríburúkú ni ó kọ́kọ́ má a ń fi bú ni: